Ansvarlige investeringer & Bæredygtighed

MEGATREND INVEST investerer i iværksætter- og vækstvirksomheder under hensyntagen til vores krav om ansvarlig/bæredygtig forretning og fremtidssikrede megatrends i verden. Det gavner både investorer og samfund i form af nye arbejdspladser, skatteindtægter m.m. Disse trends repræsenterer tendenser af langsigtet betydning og er derfor også gode investeringsmuligheder. Derfor er ansvarlige investeringer en åbenlys god beslutning.

MEGATREND INVEST og bæredygtighed

Ved udvælgelse af investeringsemner lægges vægt på at skabe shared value således, at investeringerne er både økonomisk attraktive med bedst muligt afkast, og at bæredygtighed er integreret i forretningsmodellen med henblik på at gøre en social- og/eller miljømæssig forskel. På den måde bidrager vi til også at skabe en langsigtet samfundsmæssig værdi af investeringen.

Sådan definerer vi bæredygtighed

”Produkter og/eller serviceydelser, der er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende EU- taksonomi og samtidig bidrager til en bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (ref. Brundtland Rapporten 1987).

Impact investments

MEGATREND INVEST bestræber sig på at inkludere impact investeringer i vores portefølje. Ved impact investering forstår vi økonomisk attraktive og bæredygtige investeringer, hvis primære formål er at gøre en mærkbar forskel for sårbare grupper.

Regelgrundlag for bæredygtighed og ansvarlige investeringer

MEGATREND INVEST vurderer sine investeringsemner med udgangspunkt i bl.a. FN´s internationale standarder og frameworks. Vi har valgt at benytte FN´s verdensmål som basis for at definere målepunkter både for os selv og de investeringsemner, der samarbejdes med.

FN Global Compact

Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og efterlever UNGP (United Nation´s Guiding Principles), som er FN´s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Samtidig lægger vi vægt på, at ikke blot investorer og investeringsemner, men også MEGATREND INVEST selv, driver forretning under skarp iagttagelse af indholdet i FN Global Compact.

Principper for ansvarlige investeringer (PRI)

Vi træffer beslutning om valg af investeringsemner med udgangspunkt i miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG = Environment, Social og Governance). Alle investeringsemner udfylder i forbindelse med udvælgelsen en ledelseserklæring bestående af bl.a.et detaljeret spørgeskema om ESG

Som investeringsvirksomhed har vi desuden valgt at følge principperne for ansvarlige investeringer (PRI), som er FN´s 6 generelle retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vi har valgt at konkretisere
og beskrive vores indsats

Vi investerer kun i firmaer med et klart mål om både økonomisk og bæredygtig vækst.

Alle i vores investerings-portefølje udfylder ledelses-erklæring, og spørgeskema vedr. ESG.

Vi sikrer transparens i hele investerings-forløbet, og i driftsperioden sørger vi for løbende information og status på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

Vi kommunikerer åbent og aktivt med investorerne igennem alle faserne i investeringen.

Vi ønsker at kommunikere klart om og gøre principperne i PRI til en integreret del af alle investeringer.

Der udarbejdes regelmæssige rapporter under hele investerings-forløbet.

Vi er bæredygtighedsnørder

Få svar på dine spørgsmål ved at kontakte os herunder.


FN’s verdensmål
og vores handlingsplaner

MEGATREND INVEST arbejder aktivt med FN´s verdensmål og har valgt at tage udgangspunkt i mål 5, 8, 9 og 10. Mål 5 angår både os selv og vores investeringsemner. Mål 8 og 9 vedrører alle vores investeringer, og mål 10 er specielt relateret til Impact investeringer.

Indikator:
Vi vil bestræbe os på at skabe en ligeværdig kønsfordeling både i eget firma og ved valg af investeringsemner.

Måling:

 • % af antal investeringer i virksomheder ledet af kvinder.
 • % af kvinder i egen bestyrelse.

 

Indikator:
Vi vil hjælpe små iværksættervirksomheder med økonomisk at realisere deres innovative forretningsideer.

Måling:
Antal årlige investeringer i bæredygtige virksomheder.

Indikator:
Vi vil hjælpe med at bringe trendsættende og bæredygtige produkter på markedet.

Måling:
Antal årlige investeringer i nye bæredygtige produkter.

Indikator:
Vi vil skabe bedre levevilkår og mindre ulighed for udsatte, sårbare grupper via hjælp med finansiering af innovative produkter/løsninger.

Måling:
Procentuel andel af vores samlede antal investeringer, der er er impact investeringer (jvfr. MEGA definition).

Sådan udvælges investeringsemner

Krav til investeringsemner

Udover at stille krav om at følge både EU- og lokal lovgivning, forventer vi, at investeringsemnerne arbejder aktivt med følgende:

 • Overholdelse af UN Global Compacts 10 principper
 • Definition og valg af FN verdensmål i forhold til forretningsmodel og produkt
 • Transparens og fokus på ansvarlighed i leverandørkæden
 • Anstændige medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
 • At nye produkter/ydelser altid har til formål at skabe en social eller miljømæssig dimension
 • Årlig bæredygtighedsbeskrivelse/rapport med relevante og målbare KPI´er

Screening og udvælgelse

Screeningen i forhold til bæredygtighed foregår i to steps og er en del af den samlede vurdering og udvælgelse. Alle virksomheder i MEGATREND´s portefølje bliver derfor indledningsvis screenet systematisk i forhold til både ovenstående og de krav om bæredygtighed, vi stiller i regelgrundlaget. Virksomheden udfylder et skema om bæredygtighed, der benyttes til vurdering i første fase.   

Hvis virksomheden kvalificerer til at gå videre, stiller vi krav om uddybning og detaljer, der tager udgangspunkt i MEGATREND’s Sustainability Scorecard. Resultatet af indholdet i Sustainability Scorecard indgår som element i den samlede vurdering og kvalificering af virksomheden og kontrolleres og underskrives ved indgåelse af investeringsaftalen. Der følges op med løbende monitorering og årlig bekræftelse af indhold samt status på KPI´er.

Ekskludering

Da MEGATREND INVEST udelukkende ønsker at investere bæredygtigt og ansvarligt, har vi på den baggrund valgt ikke at investere i virksomheder, hvis produkt eller ydelse er indenfor eller relateret til følgende områder:

 • Våben og krigsmateriel
 • Olie og gas
 • Tobak og tilsvarende produkter, der har en negativ indflydelse på sundheden

Inkludering

MEGATREND investerer udelukkende i virksomheder indenfor udvalgte megatrends og ønsker at tage afsæt i FN´s verdensmål. Derfor forventer vi, at hver enkelt virksomhed definerer sin forretning inden for følgende:

 • Minimum én relevant megatrend
 • En eller flere af FN´s verdensmål

Mål og resultater

Vi lægger vægt på, at vores mål monitoreres løbende og er defineret ved klare KPI´er (key performance index). Målbarhed, tilgængelighed og relevans har været afgørende for valg af KPI´er.

Siden her opdateres årligt.

Opdateret 11. januar 2021
Næste opdatering 1. januar 2022

Vores partnere.

Vi mener at stærke partnerskaber, danner stærke virksomheder.