Investeringsordbog

På siden her har vi samlet de mest gængse udtryk indenfor investering og finansiering i en investeringsordbog.

Guide til udtryk indenfor finansiering og investering.

Få et nemt og overskueligt overblik over de vigtigste udtryk indenfor investering og finansiering.

Afkast

Betegner i procent eller kr., hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi.

A-aktier

A-aktier har i modsætning til B-aktier en højere stemmeværdi på selskabets generalforsamling.

AIF

AIF er en forkortelse for Alternativ Investeringsfond og er et selskab for kollektive investeringer, som tager imod kapital fra investorer og investerer på vegne af investorerne.

Aktier

En aktie er en ejerandel i et firma. En konventionel aktie forudsætter, at firmaet er aktieselskab og børsnoteret, men der findes også alternative aktier. Læs om MEGATREND INVEST unoterede aktier her https://mega.as/hvad-er-en-aktie/

Aktiv investor

Er både udtryk for hvor hyppigt man investerer, og hvor aktivt man personligt involverer sig i investeringen.

Aktiv klasse

En gruppe af værdipapirer, der har samme karakteristika, opfører sig på samme måde og er underlagt samme lovgivninger og reguleringer. Eksempler er børsnoterede aktier, unoterede aktier, obligationer, ejendomme osv. Noterede og ikke-noterede aktier er derfor eksempler på to forskellige aktivklasser, fordi de er underlagt forskellig lovgivning.

Hør mere om aktivklasser her 

Alternativ investering

Alternative investeringer repræsenterer ikke konventionelle investeringer. Eksempler på alternativ investering er: Unoterede aktier, Venture kapital, Hedge fonde, fast ejendom, råvarer og materielle aktiver. Du kan læse mere om alternative investeringer her https://mega.as/saadan-investerer-vi/alternative-investeringer/ eller lytte til https://youtu.be/JQrhgVQZHhM

B-aktier

B-aktier har i modsætning til A-aktier en lavere stemmeværdi på selskabets generalforsamling.

Børs

En børs er en organiseret markedsplads, der faciliterer handel med standardiserede varer eller fordringer, uden at de er fysisk til stede. På en fondsbørs handles værdipapirer som aktier og obligationer.

C25 indeks

Indeks over de 25 mest omsatte danske aktier.

Cykliske aktier

En cyklisk aktie er en aktie, hvis kurs blive påvirket af op- og nedture i den overordnede økonomi.

Depot

Et depot er et samlet opbevaringssted (og overblik) over en portefølje.

Driftsperiode

Den periode hvor MEGATREND INVEST forvalter investeringen, dvs. fra investors investering til exit.

ECB

Engelsk forkortelse for Den Europæiske Centralbank, som er eurozonens centralbank og har ansvar for ØMU´en og euroen. Sammen med de nationale centralbanker udgør den Det Europæiske System af Centralbanker (forkortet ESCB).

Effektiv rente

Den effektive rente er den rente, der betales for lånet samt øvrige gebyrer. Det udtrykker således den samlede omkostning ved lånet og er inkl. gebyrer.

Emerging markets

Et emerging market er et udviklingsland/region, der er på vej ind på det globale marked.

Emission

En udstedelse af aktier eller obligationer.

Exit

Afslutning af investeringssamarbejdet – typisk i forbindelse med salg af de forvaltede midler.

FAIF

FAIF er en forkortelse af Forvaltning af Alternativ Investeringsfond. En FAIF forvalter AIF´er (se under AIF) og er underlagt omfattende lovgivning med hensyn til bl.a. politikker, forretningsgange, risikostyring og rapportering.

Fond

En fond er en systematisk samling af flere underliggende værdipapirer. Hovedformålet med at benytte fonde er at sikre risikospredning, og normalt er der som investor ikke mulighed for at vælge specifikt, hvad der skal indgå i fonden. Der findes fonde målrettet specifikke områder og med variabel risikospredning.

Fortegningsret

Ret til for et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer eller anpartshavere forholdsmæssigt at nytegne de aktier eller anparter, som selskabet udbyder i forbindelse med en udvidelse af aktie- eller indskudskapital.

Frie midler

Fri og ubunden kapital. Herudover findes pensionsmidler og selskabsmidler. Forskellige skatteregler for hver af dem.

Læs mere om forskellige investeringsmidler på https://mega.as/investeringsmidler/

Gearing

Gearing betyder, at man investerer en del af sin investering med gæld eller lånekapital. Hos MEGATREND INVEST anvender vi aldrig gearing.

Indeks

Et indeks er en indikator for en værdiændring på en liste over udvalgte værdipapirer listet på et bestemt marked.

Inflation

Inflation kan være både stigende og faldende, og vil medføre henholdsvis stigende og faldende priser. Ved stigende inflation falder pengene i værdi. Det afspejles i en stigning i det generelle prisniveau, så købekraften forringes

Indre værdi

Et selskabs Kurs/indre værdi er kursen på selskabets aktier sat i forhold til egenkapitalen pr. aktie. Tallet er således udtryk for, hvor meget investor betaler for 1 krones egenkapital.

Investeringsproces

Investeringsprocessen er de tiltag, aktiviteter og processer, der er forbundet med hele investeringsprocessen. Se MEGATREND INVEST´s investeringsproces her https://mega.as/saadan-investerer-vi/

Investeringsselskab

Investeringsselskabet er det firma, der investeres i. I MEGATREND INVEST kan det både være en investering i en enkelt investerings case, dvs et enkelt firma, eller det kan være en investering i en gruppe af firmaer, som i MEGA´s SELECTION koncept.

Læs mere om SELECTION https://mega.as/mti-selection-i-a-s/

Kapitalfond

En kapitalfond er en investeringsfond, der investerer i virksomheder med henblik på at udvikle og modne dem.

Konventionelle investeringer

Konventionelle investeringer er traditionelle midler som aktier, obligationer og kontanter.

Du kan læse mere om forskellen på konventionelle og alternative investeringer her: https://mega.as/saadan-investerer-vi/alternative-investeringer/

Likviditet

Likviditet er et udtryk for en virksomheds kortsigtede tilgængelige kapital.

MTI SELECTION

Læs mere om MEGATREND INVEST´s MTI SELECTION koncept, der sikrer risikospredning af din investering https://mega.as/mti-selection-i-a-s/

Nominel rente

Den nominelle rente er den rente, der betales for lånet. Det er ekskl. gebyrer.

Obligation

En obligation er et omsætteligt ihændehaverpapir, der investeres i med henblik på at yde et lån til udstederen – en virksomhed, et realkreditinstitut eller staten.  Investor modtager til gengæld et gældsbevis. Hvor udstederen forpligter sig til at udbetale renter og afdrag og tilbagebetale lånet over en forudbestemt periode. Obligationer repræsenterer typisk langsigtede lavrisiko investeringer.

Omsættelighed

Graden af omsættelighed er et udtryk for i hvor høj grad, at et givent værdipapir kan sælges.

OMXC25

OMXC25 er et indeks, der består af de 25 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.

Passiv investor

Ved en passiv investor forstås en investor, der ønsker det optimale udbytte af sin investering uden selv at gå aktivt ind i investeringen. Som passiv investor overlader du arbejdet og forvaltningen af din kapital til en investeringsekspert og er ikke aktivt involveret. I MEGATREND INVEST har du mulighed for at vælge imellem aktiv og passiv investering.

Pensionsmidler

Investering med pensionsmidler giver mulighed for optimering af afkast, risikospredning og løbende udbytte af pensionsmidlerne. Herudover findes frie midler og selskabsmidler. Forskellige skatteregler for hver af dem.

Læs mere om forskellige investeringsmidler på https://mega.as/investeringsmidler/

Portefølje

Porteføljen er den totale mængde af de forskellige investeringer, man som investor har valgt at indskyde kapital i. Det kan være forskellige aktiver og/eller forskellige firmaer.

Læs mere om MEGATREND INVEST´s portefølje https://mega.as/investeringsportefoelje/ eller porteføljespredning https://mega.as/why-you-should-include-private-equity-and-vc-in-your-portfolio/

Prospekt

Et prospekt er et samlet overblik over al information. I MEGATREND INVEST anvendes prospekt netop som et samlet informationsdokument om en investering til en given investor.

Reguleret marked

Et reguleret marked er overvåget eller kontrolleret – i et vist omfang af regeringen eller af et etableret offentligt organ.

Rente

Renten er det gebyr eller den procentdel, som man skal betale for at låne penge i en given periode.

Risiko

En risiko er udtryk for den sandsynlighed, der er for tab i forbindelse med en investering.

Læs mere om MEGATREND INVEST og risiko her https://mega.as/saadan-investerer-vi/

Risikospredning

Når man investerer, vil der altid være en risiko involveret. Ved at sprede risikoen på flere aktiver eller investeringer, er der mulighed for at minimere risikoen.

Læs mere her om risikospredning i forbindelse med investering via MEGATREND INVEST https://mega.as/mti-selection-i-a-s/

ROI

Forkortelse for Return on Investments. ROI er et udtryk for afkastet af en investering udtrykt i procent af det investerede beløb.

Selskabskapital

Selskabskapital er det indskud, der foretages, når man stifter et anparts- eller aktieselskab. Det vil sige, at det udelukkende er dit indskud, du risikere at miste, hvis selskabet i værste fald skulle gå fallit.

Selskabsmidler

Investering med selskabsmidler giver mulighed for optimering af afkast, risikospredning og løbende udbytte af fri kapital og midler fra din egen virksomhed. Herudover findes frie midler og investeringsmidler. Forskellige skatteregler for hver af dem.

Læs mere om forskellige investeringsmidler på https://mega.as/investeringsmidler/

SPV

SPV er en forkortelse af Special Purpose Vehicle, og bruges som udtryk for en specialvirksomhed, dvs en virksomhed som oprettes med et særligt formål. I MEGATREND INVEST bliver der i forbindelse med investeringer oprettet en specifik SPV for hver af vores investeringscases. SPV´en bliver opløst i forbindelse med exit af investeringen.

Se eksempler på https://mega.as/saadan-investerer-vi/

Tegningskurs

Tegningskursen er kursen for at tegne nye anparter eller aktier i et selskab.

Tegningsret

En tegningsret giver dig ret (men ikke pligt) til at købe et antal nye aktier i en virksomhed til en bestemt kurs.

Udbytte

Udbytte betales af børsnoterede virksomheder og giver investorer et løbende afkast af deres investering.

Udvanding

Udvanding er udtryk for, at et selskab udsteder flere aktier. Det medfører, at investorernes ejerandel af selskabet bliver mindre.

Unoterede aktier

Aktier som ikke er børsnoterede.

Læs om MEGATREND INVEST unoterede aktier her https://mega.as/hvad-er-en-aktie/

Valutakurs

En valutakurs er forholdet mellem forskellige valutaers værdier og siger noget om, hvor meget af en bestemt valuta, man skal have for at kunne købe i en anden valuta.

Volatilitet

Volatilitet er et udtryk for hvor meget prisen på et aktiv varierer. Børsnoterede aktier vil normalt have højere volatilitet end unoterede aktier, da børsnoterede aktier er mere påvirkelige af svingninger på det økonomiske marked.

Vækstaktier

Vækstaktier er et udtryk for aktier i selskaber, der forventes at vækste og skabe stor indtjening i fremtiden. Læs mere om vækst og værdiaktier på: https://mega.as/en-status-paa-renter-og-aktier/

Værdiaktier (value)

Værdiaktier (value) er et udtryk for aktier i etablerede selskaber, hvor væksten er mere stabil og risikoen begrænset.

Læs mere om vækst og værdiaktier på: https://mega.as/en-status-paa-renter-og-aktier/

Værdiansættelse

Fastsættelse af en nu-og-her værdi af en given investering. Der anvendes specifikke regler og procedurer til fastsættelse af værdien.

Hvorfor MEGATREND?

Invester med os fordi

  • Gennemsnitsafkast over middel
  • MEGATREND INVEST håndterer processen fra start til slut
  • MEGATREND INVEST er altid selv medinvestor
  • Risikospredning ved investering i flere selskaber
  • Transparens og løbende status i hele forløbet
  • Ingen krav om indbetaling ud over investeringen
  • Ingen solidarisk hæftelse

Er der et ord, der mangler i investeringsordbogen?

Fortæl os hvilket herunder

Læs også vores bæredygtige ordbog

I den bæredygtige ordbog får du et overblik over bæredygtighedens mange udtryk.