Forfatter: Mathias

Soft funding og traditionel investering

Soft funding og traditionel investering

Både iværksættervirksomheder og etablerede selskaber kan med fordel søge om soft funding for at få tilstrækkelig likviditet til nye innovationsprojekter og ideer. Heldigvis er der inden for visse rammer gode muligheder for at få bevilget midler. Det har stor betydning for små vækstvirksomheder, for det kan være den døråbner, de har brug for på vejen til den videre traditionelle finansiering.

Af Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST

Hvad er soft funding?

Soft funding er en betegnelse for midler, der gives som tilskud til at igangsætte en start-up eller til nye projekter i en etableret vækstvirksomhed. Uanset hvilken type der bevilges, er der naturligvis en række krav til den virksomhed, der ansøger og som regel er et af kravene direkte relateret til størrelsen af egenkapitalen. At søge om denne type funding ses ofte som det første step i finansieringsprocessen, og følges herefter op af en mere traditionel investering.

Mulighederne er mange og når der ansøges, er det ofte en kombination af f.eks. statslige tilskud, fonde, crowdfunding og EU-midler.

Fælles for dem alle er, at midlerne ikke skal betales tilbage, men det betyder også at der stilles krav om, at pengene anvendes efter en godkendt plan for det, der søges midler til. Det kan f.eks. være, at formålet er at bruge dem til udviklingsaktiviteter. Det kan også være test af prototyper eller innovative løsninger på kendte problemer. Mulighederne er mange.

Fordele

Fordelen for en tidlig vækstvirksomhed er, at soft funding kan være med til at skaffe en form for proof of concept af deres ide eller service, uden at virksomheden behøver at afgive aktier i selskabet eller at stifte gæld. Det betyder, at den institution, der bevilger en soft funding til et givet projekt, ikke forventer noget økonomisk til gengæld – ingen krav om return on investment. Ydermere bevirker en tildeling af soft funding, at ens virksomhed får et vigtigt kvalitetsstempel, der kan anvendes i senere finansieringsrunder overfor business angels og venture selskaber. Soft funding bevillingen fungerer ganske enkelt som en blåstempling af virksomheden i forhold til yderligere investering, fordi den er med til at give en accept af, at produktet eller servicen har en fremtid.

Vejen til soft funding

I Danmark er der et bredt felt af statslige institutioner og private fonde, hvor man kan ansøge om midler. Normalt er processen meget struktureret, og derfor er der, som tidligere nævnt en række krav om, at man som minimum skal beskrive det innovative i servicen eller produktet, opstille et budget med passende milestones samt beskrive virksomheden og teamet nøje.

Nogle af de mest toneangivende danske soft funding formidlere er:

Listen er langt fra udtømmende. Mulighederne er nemlig mange, og der findes programmer, som går meget specifikt på ideens beskaffenhed. Som eksempel kan nævnes innovationsfonde, der medfinansierer investeringer i netop innovative nye produkter. Her kigger man af indlysende grunde særligt på projekter, der omhandler vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet. Det gode ved en sådan specialisering er, at man som virksomhed kan fokusere på nogle få programmer, der ligger indenfor lige netop det, man udvikler.  

EU har også en lang række programmer, hvor man som virksomhed kan søge om støtte til udvikling af forskellige projekter. Igen er programmerne specifikke med hensyn til, hvad pengene skal anvendes til.

Det overordnede støtteprogram for innovationsvirksomheder hedder Horizon Europe. Programmet har et budget på EUR 85 milliarder for perioden 2021 – 2027. Der er dog mange underprogrammer under Horizon Europe, og de oftest anvendte er:

 • EIC Accelerator for meget tidlige ideer og projekter
 • EIF – European Investment Fund
 • EUDP – Energiteknologi (Dansk baseret afdeling)

Soft funding og traditionel investering

Der er som tidligere nævnt mange fordele ved soft funding for innovationsvirksomheder – ikke mindst fordi midlerne ikke skal tilbagebetales, men også fordi man ikke er forpligtet til at afgive nogen aktier som modydelse. Det kan være vigtigt på dette tidspunkt i virksomheden udvikling. Det kan nemlig være vanskeligt for en iværksættervirksomhed at gå i banken og bede om en kredit, når man endnu ikke har et historisk materiale eller endda et produkt eller service. Det vigtigste på det tidspunkt er teamet og en kort periode til skalering.

Soft funding kan være døråbneren og blåstemplingen til yderligere finansiering, som stort set alle brug for. Det er her den traditionelle investering f.eks. venture kapital kommer i spil, uanset hvilken form man nu vælger.

Hos MEGATREND INVEST hjælper vi dig med denne yderligere investering, men vi bidrager også gerne med professionel hjælp og facilitering i forbindelse med ansøgning om soft funding, hvis man ikke selv har erfaringen. Ræk ud til os her.

Eksempler på vores investeringer.

Læs videre

Hvad forstår MEGA ved bæredygtighed?

Hvad forstår MEGA ved bæredygtighed?

I MEGA er vores målsætning at skabe det bedst mulige afkast for vores investorer, og vi investerer kun i iværksætter- og vækstvirksomheder med et bæredygtigt produkt eller service. Men hvornår er en virksomhed eller et produkt bæredygtigt, og hvordan sikrer vi, at der er handling bag ordene?

Anne Nedergaard, CMO i MEGATREND INVEST, Juni 2021

Hvad er bæredygtighed hos MEGA?

Der er ingen entydig definition af bæredygtighed, men vi har valgt at præcisere vores opfattelse af bæredygtighed med følgende definition:

”Produkter og/eller serviceydelser, der er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende EU-taksonomi og samtidig bidrager til en bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Vi har med andre ord taget udgangspunkt i Brundtland Rapporten fra 1987.

Impact investeringer

Mange sætter lighedstegn imellem bæredygtig investering og impact investering. I MEGA har vi valgt af definere en impact investering som en bæredygtig investering, der gør en forskel for sårbare grupper. Det betyder, at alle vores investeringer er bæredygtige, og nogle af disse derudover er impact investeringer.

Politik og klare mål for MEGA selv

Vores mål og politikker er sammenfattet i dokumentet Bæredygtighed og ansvarlige investeringer, og som udgangspunkt har vi valgt at opsætte praktiske målsætninger og KPI´er knyttet til 4 udvalgte verdensmål
Udvælgelse af bæredygtige investeringscases?

Transparens er en væsentlig del af hele vores investeringsproces. Det gælder også, når vi skal vurdere om en mulig investeringscase er bæredygtig. I den forbindelse har vi en række processer, herunder afklaring af, om virksomheden lever op til vores krav om bæredygtighed.

Første del af processen er at få afklaret, om virksomheden overhovedet opfylder vores krav til bæredygtighed. Derfor beder vi den potentielle investeringscase om at udfylde et skema med en række overordnede spørgsmål som en første screening, der er helt afgørende for, om vi skal tage den videre dialog. Med andre ord – passer vi sammen? Virksomheden skal bl.a. bekræfte, at de overholder FN Global Compact, og at deres bæredygtige produkt eller løsning både kan knyttes direkte til et af de 17 verdensmål, og at man allerede har eller forventer at opstille KPI´er til løbende monitorering af fremdrift. Besvarelsen er ikke afgørende for udvælgelsen, som også inkluderer en række andre områder, men den er medvirkende til, om vi tager den videre dialog med investeringscasen i forbindelse med den første screening.

Uddybning og scoring afgør beslutningen

Anden del af processen er en uddybning og konkretisering af en række forhold omkring bæredygtighed, og besvarelsen scores internt på en skala med en max score på 100 og et minimumskrav til scoring, der er afgørende for, om vi går videre med dem, hvad angår bæredygtighed. Det gør udvælgelsen kvantificerbare og også sammenlignelig og transparent overfor investorer. Derudover arbejder vi p.t. på at opsætte krav til måling af C02 udledning, med henblik på, at det også bliver en del af vores processer og krav. Men bæredygtighed er selvfølgelig kun en del af den samlede udvælgelse. Processer til afdækning af økonomi, juridiske forhold, sammensætning af team’et, udviklings- og skaleringsmuligheder, exit strategi samt tilpasning til porteføljen indgår også. Den samlede vurdering vil således være udgangspunktet for den endelige beslutning.

Forenkling – formidling – forståelse

Kommunikation af bæredygtighed skal være enkelt, nemt at formidle og let at forstå, og det er netop årsagen til, at vi har valgt at benytte verdensmålene både i eget regi og overfor de virksomheder, vi vælger at investere i. Små iværksætter- og vækstvirksomheder har ofte en unik og bæredygtig idé, men ikke ressourcerne til at udarbejde lange og komplekse dokumenter med høj detaljegrad. Det skal være enkelt og overkommeligt, så dokumentation og beskrivelse af bæredygtighed ikke bare bliver et skuffedokument. Det vigtigste er, at der er handling bag ordene.

Læs videre

Unoterede aktier – et supplement til noterede aktier

Unoterede aktier – et supplement til noterede aktier

Af Søren Rytoft, CSO i MEGATREND INVEST, juni 2021.

Den brede investeringsportefølje

En bred investeringsportefølje giver investor den bedste mulighed for at reducere den overordnede risiko på hele porteføljen. Generelt sagt vil en portefølje indeholde obligationer, børsnoterede aktier, lidt kontanter og sikkert noget fast ejendom. Derudover findes der et stort udvalg af andre muligheder som f.eks. unoterede aktier, kryptovalutaer og derivater, der alle er gode alternativer alt efter interesse og risikovillighed.

I denne artikel vil jeg lave en sammenligning af investering i børsnoterede papirer og unoterede aktier. Hvad er den reelle forskel, og hvilke overvejelser skal man gøre sig?

Tidshorisonten

Det mest indlysende er, at man kan købe og sælge aktier, når de er noteret på en børs. Det kan man ikke med unoterede aktier, bl.a. fordi man her som oftest i denne del af investeringsporteføljen har en noget mere langsigtet investeringshorisont. Det er derfor vanskeligere at skifte mening med de unoterede selskaber, da der ofte er tale om en 5-8 års horisont på disse investeringer.

Prisen på unoterede aktier

Der kan argumenteres for, at unoterede aktier ofte kan købes billigere end de noterede. Det er for det meste sandt, da unoterede aktier som regel findes i mindre iværksætter- og vækstvirksomheder. Jo mindre færdigudviklet produktet eller servicen er, jo større er risikoen, og en større risiko vil som regel medføre en lavere pris. Jeg hører ofte købere af unoterede aktier sige, at der er en stor glæde og motivation ved at se, at produktet eller servicen udvikler sig frem mod de første salg og en skalering, der gør, at virksomheden eventuel bliver børsnoteret. Det er jeg helt enig i, og det er det, vores investorer ofte fremhæver. At have været med tidligt i et selskab og følge det hele vejen skaber både stolthed og er et godt emne at tale om over middagsbordet med gode venner, der har samme interesse.

Information og transparens

Jeg vil argumentere for, at initial information og den løbende opdatering af investorer ofte er bedre ved køb af unoterede aktier. Hos MEGATREND INVEST udfører vi et omfattende due diligence arbejde som lægges frem til potentielle investorer. Derudover følger en løbende månedlig opdatering, der svarer til at kigge os over skuldrene med hensyn til referater fra bestyrelsesmøder, produktudviklinger og den generelle finansielle fremdrift. Det skaber stor transparens og tryghed i investeringsperioden.

Læs mere om investeringsprocessen hos os.

Selvfølgelig kommer der også analyser af børsnoterede aktier, men de er ofte vanskelige at få fat i for private investorer. Det historiske regnskabsmateriale for vækstvirksomheder er i sagens natur ofte begrænset. Det vil derfor sige, at det ofte er teamet bag virksomheden, ideen, skalerbarheden og patentrettighederne, der er i særlig fokus ved udvælgelsen af den rette virksomhed. Børsnoterede virksomheder derimod, kan ofte vise både 5 og 10 års regnskabstal og har også nøgletal, man kan sammenligne med andre tilsvarende virksomheder fra samme branche.

Minimumsinvestering og udbytte

Unoterede aktier har en højere minimumsinvestering end børsnoterede papirer. Det betyder at investors krav til due diligence skal være ekstra grundig og skarp, inden man foretager en stor investering. I investeringsperioden får man sjældent et udbytte af sin investering. Det er derimod ved frasalg af investeringen, at den store gevinst venter. Hos MEGATREND INVEST har vi en maksimal ejerskabsperiode på 8 år. Det er den tid, som vi mener, det tager at bringe en virksomhed frem til deres næste udviklingsskridt, som for eksempel kunne være en børsnotering på Nasdaq First North eller andre. Der er således særdeles gode muligheder for at opnå et højt og ofte højere udbytte af sin investering i unoterede aktier, men udbyttet kommer blot senere i forløbet. Det er vigtigt at tage det med i overvejelserne og betragtningerne i forhold til den samlede portefølje.

Fordele og ulemper

Der er fordele og ulemper ved alle investeringer. Når alt kommer til alt, er det en investering i fremtiden. Ofte ønsker jeg mig en krystalkugle, så jeg kunne se et par år ind i fremtiden. Derfor er det så meget desto vigtigere, at unoterede aktier er i hænderne på kompetente og erfarne mennesker, der kan supplere med viden, rådgivning og indsigt på både det finansielle område og i forhold til opstart af virksomheder med investeringspotentiale. Det er med til at gøre investeringer i unoterede papirer interessante som et supplement til andre investeringer i investeringsporteføljen.

Læs videre

Din guide til Angel Investorer

Din guide til Angel Investorer

MEGATREND INVEST er ikke selv en business angel eller angel investor, men vi gør det nemt og overskueligt for dig at investere i unoterede virksomheder.

Hvad er en Angel Investor?

En angel investor, eller business angel som de også kaldes, er en privatperson, som investerer i unoterede virksomheder med personens egen risikovillige kapital. Ofte har angel investoren optjent sine midler gennem en lukrativ karriere eller ved en succesfuld drift eller salg af en eller flere af sine egne virksomhed. Midlet fra salget ønsker angel investoren så at geninvestere og han/hun finder derfor virksomheder, hvor kapitalen kan gøre nytte og vokse.

Kært barn har mange navne – hvorfor hedder de business angels?

Angel investorer kaldes også for business angels, forretningsengle, engleinvestor, uformelle investorer eller bare engle. Men hvorfor gør de egentlig det?

Termen ”angel” opstod på New Yorks Broadway scene, hvor producere som ville lancere et nyt show, modtog risikovillig kapital fra velhavende ”up-town” individer. Individerne steg fra ”up-town” og ned til ”down-town”-teatrene for at investere deres risikovillige kapital, og blev derfor kendt som engle. I 1978 satte forskeren William Wetzel begrebet sammen med den type angel investor, som vi ser i dag.

Hvilket stadie investerer business angels på?

Business angels investerer ofte i virksomheders spæde start. De investerer altså i startups og vækstvirksomheder, og denne type investering kendes som seed eller early stage investeringer. De findes altså i investeringsrummet mellem friends, foe and family og venture kapital.

Det er der flere grunde til. Når de investerer så tidligt, som de gør, sikres de en større andel i virksomheden med et mindre krav til kapitalens størrelse. En mindre investering har altså større købekraft i små virksomheder. Det gør, at angel investoren kan komme med på virksomhedens rejse, men samtidig sprede sin risiko ved at investere i flere virksomheder. Hvis noget går galt med en eller flere af investeringerne, kan en business angel altså klare sig på sine andre gode investeringer.

Endnu en grund til at angel investors investerer på dette stadie, er at de ofte lægger deres egne kompetencer i virksomheden for dermed at hjælpe den fremad. De investerer altså ofte både deres kapital, deres tid og deres kompetencer.

Angel investorer findes i forskellige typer

Angel investorer kommer i forskellige former. Den aktive investor tilfører sin investering værdi ved aktivt at påvirke virksomheden. Det kan være i form af bestyrelsesarbejde eller forretningsudvikling, hvor der trækkes på investorens eksisterende netværk, erfaring og kompetencer. Den aktive investor vil altså ofte investere i en industri, hvor vedkommende selv har dybdegående erfaring og netværk, som kan hjælpe til investeringens vækst.

Den netværksorienterede angel investor investerer på baggrund af anbefalinger og vurderinger fra personer i investorens netværk, og selvfølgelig egen vurdering. Han investerer gerne i syndikater, altså sammen med flere andre angel investors. Den netværksorienterede business angel har ikke nødvendigvis indsigt i den branche personen investere ind i. Det betyder også, at investoren ikke nødvendigvis tilbyder virksomhederne deres kompetencer.

Læs mere om investering i startups her

Hvor finder man en Angel Investor?

Business angels kan findes flere steder. Den nemmeste og mest oplagte måde at finde dem på er via netværk. Enten sit eget netværk eller via business angel netværk såsom DanBan eller Keystones.

Har man ikke angel investorer i sit netværk, kan man finde dem ved hjælp af mange online medier i dag. LinkedIn har bl.a. ganske fine muligheder for at søge angel investorer frem.

Man kan også finde business angels til fysiske konferencer, pitch days eller andre investeringsorienterede events. Det er bl.a. til events som Seedster, Århus Investor summit, Odense Investor Summit m.m.

Hvordan ser profilen på en typisk angel investor ud?

Typisk vil en business angel falde ind i følgende kategorier:

 • Den succesfulde iværksætter der har skaffet sin kapital via et salg af sin virksomhed.
 • Direktøren som har opbygget sin formue i topposter i erhvervslivet
 • Ejerlederen hvis nuværende drift af en virksomhed, giver afkast nok til yderligere investeringer.
 • Den rene business angel, som lever af at investere i virksomheder
 • Arvingen som har sin kapital fra sin herkomst og evt. forvalter en familiefond.
 • Den velhavende pensionist som har overskud af tid og penge, og ønsker at gøre noget godt med sin tid.

Hvor meget investerer en Angel Investor?

Typisk investerer angel investorer beløb mellem 50.000 og 1 million i unoterede virksomheder. Beløbet er pr. virksomhed, da en business angel gerne vil sprede sin risiko og investere i flere virksomheder.

Alle bør følge dette gængse investeringsråd om risikospredning. Du kan læse mere om risikospredning i artiklen her.

Det betyder, at de gerne investerer i 4-6 virksomheder for at have en spredning på deres investering. Men er man en angel, der tilbyder sine kompetencer og tid, kan det lige pludseligt blive en arbejdstung opgave at have for mange investeringer. Derfor investerer mange angel investorer i syndikater, hvor man investerer sammen med flere andre business angels og med større beløb, typisk 1-10 mio.

Hvad får business Angels ud af at investere?

Fordi risikoen ved investering i unoterede virksomheder, er højere end mange konventionelle investeringer, så som value aktier, forventer angel investorer også et tilsvarende højere afkast. Det er derfor ikke unormalt at forvente et afkast på 10-20 gange den oprindelige investering inden for 5-7 år.

Udover økonomisk afkast, får en business angel også gavn af personlig og professionel udvikling, følelsen af at gøre en forskel ved at skabe arbejdspladser og et større netværk.

Hvad investerer Angel Investors i?

Business angels investerer i unoterede virksomheder og køber ofte unoterede aktier i virksomhederne. Det er altså ikke aktier, som man kan købe på Børsen. Du kan læse mere om unoterede aktier her.

Fordele ved at skaffe kapital via business angels

 • Tidslinjen er ofte kortere, end ved mere etablerede kapital anskaffelser, da angel investorer ofte træffer hurtigere beslutninger.
 • Due diligence er ofte mindre omfattende.
 • Risikovilligheden kan være i top
 • De er ofte fleksible og villige til at hjælpe.
 • Du får mulighed for at trække på deres kompetencer, tid, netværk og erfaringer.

Ulemper ved at skaffe kapital via business angels

 • Vigtigheden af et godt personligt match kan ikke underspilles. I en investor-ejer relation er det utroligt vigtigt med en god kemi og en fælles vission for fremtiden. Er denne ikke tilstede, kan der opstå problemer.
 • De holder sig ofte til investeringer i deres egen region.
 • Forhandlinger kan være hårde, da angel investoren investerer med egne midler.
 • De kan være svære at finde, da ikke alle angel investorer aktivt søger investeringer.
 • Skal virksomheden bruge yderligere kapital, kan en business angel ikke altid følge op på den første investering.

Bliv angel investor uden alt arbejdet.

Det er tidskrævende og kræver specifikke kompetencer at være en god business angel. Hvis du ikke har tiden eller kompetencerne, men stadigvæk synes, at investeringer i unoterede virksomheder lyder spændende. Så kan du igennem MEGATREND INVEST investere i prækvalificerede bæredygtige danske virksomheder. Vi klarer alt det praktiske, sørger for rapportering og gør det nemt for dig at få adgang til en fantastisk aktivklasse.

Se hvilke virksomheder du kan investere i hos MEGATREND INVEST

Se investeringsmuligheder

Læs videre

Fra start-up til investeringsselskab – Rugekassen

Rugekassen – fra startup til investeringsselskab

Investorklar eller rugekasse klar

Hos MEGATREND INVEST er vi årligt i dialog med 250 selskaber, der ønsker at finde finansiering til videreudvikling af deres projekter. Typisk opdeler vi dem i to grupper. Den første gruppe er de selskaber, der allerede er udviklede nok til at kunne være et potentielt emne for vores investorer. Her er typisk tale om investeringer på mellem kr. 5 millioner og kr. 25 millioner. Den anden gruppe omfatter en langt større mængde selskaber, der alle kræver yderligere sparring og udvikling for at komme op i den første gruppe. Vi kalder dem for kandidater til Rugekassen. Der er hverken tale om en incubator eller et acceleratorprogram, men mere om en finansieret mentorordning. Normalt tilføres disse selskaber et beløb på op til kr. 1 million.

Formålet med Rugekassen

Hvad er så formålet med Rugekassen, kan man med rette spørge. Det er at udvikle selskaberne til et niveau, hvor de hver især har en klart defineret forretningside, det rigtige team til at gennemføre den, en professionel bestyrelse samt en klar investeringsplan. Det giver selskabet tid til at udvikle sig uden at tænke på, om der er penge til lønninger i næste måned. Samtidig medvirker det også til at skabe nye arbejdspladser i Danmark.

Sådan hjælper vi selskaberne i Rugekassen

MEGATREND INVEST har besluttet årligt at allokere en sum penge til netop denne slags investeringer. Gennem vores know-how og den aftalte strategiplan kan vi medvirke til, at selskabet når sine mål. Vi gør naturligvis dette, for at selskabets værdi øges over tid, og for at det kan sælges videre med fortjeneste til os. Vi lægger vægt på altid kun at investere i bæredygtige selskaber, men det er også vigtigt at tjene penge. Ved at tage en stor risiko på et ikke-færdigudviklet selskab og anvende en gennemprøvet proces, skaber vi gode muligheder for selskabet og ikke mindst vores investorer. MEGATREND INVEST har i disse tilfælde de lange briller på, for vi er ganske klar over, at denne transformation tager noget tid.

Hvad er det så, vi gør for at bringe rugekasseselskaberne frem. Der er en lang liste, men her er et par af de vigtigste:

 • Hjælp med klar strategi- og skaleringsplan
 • Tilførsel af kapital efter opfyldelse af milestones
 • Muligheder for lånekapital gennem f.eks. Vækstfonden
 • Soft funding muligheder på nationalt og på EU-niveau
 • Hjælp med professionel bestyrelse
 • Mentoring

Disse tiltag og mange andre giver MEGATREND INVEST mulighed for at skabe en forøget værdi. Ingen tvivl om, at det er højrisiko investeringer. Derfor gør vi det også kun for en mindre del af vores samlede investeringsbudget. Hvis investorernes interesse for disse tidlige selskaber øges, kunne det overvejes at etablere en fond, der vil blive udbudt på lige fod med vores andre projekter.

Gennem Rugekassen støtter vi bæredygtigt dansk iværksætteri ved tidligt at anvende en gennemprøvet proces og samtidig tilføre teamet det, som de ofte mangler. Man kan sige, at vi bringer selskabet fra ide til proof of concept.

Et eksempel fra Rugekassen

Et eksempel på den første gruppe af en Rugekasse investering er Lifeshelter. Selskabet producerer mindre boliger, der typisk anvendes i flygtningelejre som f.eks. alternativ til telte. Det er højkvalitetsbygninger, der kan anvendes som bolig for familier, som skole eller til administration. Teamet bag selskabet er uhyre dynamisk og har skabt et bæredygtigt produkt med et meget lavt CO2 aftryk. Du kan læse mere om selskabet på www.lifeshelter.com eller https://mega.as/lifeshelter/.
Udforsk flere cases

Læs videre

Din guide til formuepleje

Din guide til formuepleje.

I dette blogindlæg kan du læse mere om hvad formuepleje er, dets fordele og ulemper, alternativer til formuepleje m.m.

Hvad er formuepleje?

Formuepleje er den mundrette og nok mest populære måde at beskrive det, at få din eller en kundes formue til at vokse. Ligesom formueforvaltning, kapitalforvaltning, private banking og wealth managment, handler det altså om at vækste en kundes formue bedst muligt.

Det omhandler ikke kun investeringer. Det er også optimering af skatteforhold, juridisk rådgivning, investeringsrådgivning og porteføljestyring. Man kan derfor betegne professionel formuepleje som en komplet økonomisk optimeringspakke eller  investerings og økonomisk rådgivning på højeste niveau.

Du kan du også pleje din formue ved selv at investere og skatteoptimere m.m. I artiklen her beskrives den professionelle aktivt forvaltende formuepleje, som udbydes af visse virksomheder. Vi skelner altså mellem ”almindelig” og professionel formuepleje.

Hvorfor bruge aktiv forvaltning?

Har du en betydelig formue, kan det give mening at overveje en form for aktiv kapitalforvaltning eller formuepleje. Skatteoptimering og investering af betydelige formuer kan nemlig være komplekse. Får man derfor den bedste rådgivning, kan der være penge at hente.

Men i langt de fleste tilfælde vil du selv, med en smule rådgivning eller research, kunne optimere markant på din formue. Er du ikke i besiddelse af en betydelig formue, kan omkostningerne i forhold til afkastet være forholdsvis høje. Afkastet vil derfor ikke stå på mål med prisen.

Hvilke ulemper er der ved formuepleje?

Omkostningerne i forbindelse med private banking eller wealth managment services kan være høje, og i visse tilfælde, uoverskuelige. Finanstilsynet har fastsat en række regler, for hvordan omkostningerne skal opgives, men det kan anbefales at få et ekstra sæt øjne til at kigge aftalen over, så man er helt sikker på, hvilke omkostninger der ligger.

Hvad kan du få i afkast via formuepleje?

Afkastet på investeringer igennem et formueplejende selskab afhænger selvfølgelig af selskabet, og de aktiver du investerer i. Det er et velkendt fænomen i den finansielle verden, at de fleste aktivt forvaltede børsnoterede investeringsfonde ikke slår indekset.

Hos Morningstar er man kommet frem til, at kun én ud af ti aktivt forvaltede fonde på globale børsnoterede aktier har slået markedet indenfor de seneste ti år. Morningstar står ikke alene. En undersøgelse fra 2019 over danske børsnoterede investeringsfonde viser, at de aktive forvaltere i gennemsnit ikke slår det brede passive marked. Kun 3,5% af de aktive fonde slår det bredere sammenlignelige passive marked og de aktive fonde har ofte en sammensætning, som ligner de passive fonde . Det udvander udvander fordelene.

Da de aktivt forvaltede børsnoterede fonde ofte har en højere omkostning end de passive, er en passiv indeksfond et bedre valg. Det gælder dog ikke, hvis  man rammer en af de 3,5% aktivt forvaltede fonde, som outperformer de passive fonde.

Investeringsdelen i formuepleje er kun en del af den omfattende rådgivning. Dit direkte udbytte af rådgivningen variere meget afhængig af din unikke situation. Kigger vi på aktiv og passiv investeringsforvaltning alene, vil den passive investeringsforvaltning oftest slå den aktive.

Alternativer til formuepleje

Invester selv og sørg for at sprede din risiko og følg gode investeringsprincipper. Har du en betydelig formue, åbnes der muligheder for at investere i andre aktivklasser. Du kan bl.a. investere i startups og vækstvirksomheder, altså unoterede aktier. Det er en aktivklasse med mange fordele.

Investeringer i startups kan dog være tidskrævende, hvis du vil sprede din risiko, som du bør. Det anbefales nemlig at investere i flere virksomheder, hvis du går denne vej. Det er for at sikre en ordentlig risikospredning. Det er netop derfor, at et produkt som MTI Selection I  er så stærkt. Her får du ejerskab i 5 danske bæredygtige virksomheder under én enkelt investering. Du sparer derfor tid, penge og kræfter. Investeringen starter fra 750.000 DKK, men du kan investere op til 7.500.000 DKK.

Hvordan bør min portefølje se ud?

Vores anbefalede generelle modelportefølje hos MEGA har en spredning over flere aktivklasser. Det giver den  optimale risikospredning. Vi mener, at man bør inkludere aktier, kontanter, obligationer, fast ejendom og unoterede aktier i sin portefølje. Så får man en balance imellem risikospredning og afkast.

Modelporteføljen her er generel, og tager ikker hensyn til investors specifikke forhold. Vil du tale mere om din specifikke situation, så kontakt os på mail eller på vores kontakt side – vi tager gerne en snak med dig.

Læs videre

En status på renter og aktier

En status på renter og aktier

Af Søren Rytoft, CSO, d. 20/4-2021

Situationen lige nu

Hvad betyder det, når renten langsomt begynder at bevæge sig opad? Som udgangspunkt kan man sige, at stigende realrenter altid vil medføre en mere fordelagtig situation på en række områder. De er med til at:

 • Give højere økonomisk vækst
 • Forbedre realøkonomien generelt
 • Forbedre mulighederne med obligationer som investeringsmiddel

Vi har længe hørt, at investering i aktier var bedre end obligationer, men med den stigende rente bliver obligationer mere attraktive, end de har været længe – i hvert fald set i forhold til konventionelle aktier.

Hvad vi har været vant til

Vi kommer fra uhørt lave renter igennem en længere periode. Det er kommet så vidt, at vi har oplevet negative renter, og i en sådan situation kan man populært sige, at aktier helt klart har været den bedste aktivklasse. Man må gå ud fra, at aktier derfor også fortsat vil være attraktive et stykke tid fremover.

Opkøbsprogrammer fortsætter og Centralbanker signalerer en uforandret pengepolitik de næste 24 måneder.  Men ikke alt er uforandret. Vi ser nemlig, at rentekurven er blevet stejlere, og det betyder at lange renter er steget mere end de korte. Det er primært amerikanske statsrenter der stiger, og det har naturligvis være medvirkende til, at skabe en del uro. Et kig tilbage i historien viser imidlertid og heldigvis, at denne rentekurve har været betydeligt stejlere tidligere, uden at det har givet anledning til bekymring.

En anden iagttagelse er, at der er stor efterspørgsel efter virksomhedsobligationer i hele Europa. Ser man derimod på værdiansættelsen af vækstaktier, er de lavere, end de var i 2000 med en 10-årig treasury rente på 6%

Økonomien når pandemien reduceres/ophører

Hvilken betydning får det så for økonomien i den nærmeste fremtid, når pandemien reduceres betydeligt og på lidt længere sigt går helt væk?

De enorme stimuluspakker vil blive udfaset, når centralbanker/regeringer er helt sikre på et modent opsving i væksten, og der er vi slet ikke endnu.  Det er også vigtigt, at privatforbruget viser et stabilt opsving, d.v.s. at PMI tal, ordreindgangstal og lignende peger i den rigtige retning.

Derudover skal industriproduktionen vise en fortsat positiv trend baseret på de sidste 6 måneder. Det medfører, at virksomhedernes indtjening forbedres og dermed retfærdiggør de høje kurser på aktier generelt.

Man kan altså sige, at rentestigningen skal ses som en slags indledende manøvre, der varsler om bedre tider med bedre økonomi for os alle.

Vækst eller value aktier?

Der har været stor fokus på vækstaktier i de sidste 8-10 år. Det er der mange årsager til, og ikke mindst IT-aktierne har været et eksempel på det. Nu ser vi, at der sniger sig aktier ind med et noget mere forudsigeligt og solidt afkast, de såkaldte value aktier.

Jeg tror ikke, vi kommer til at se et sceneskifte, hvor vi går fra vækst- til value aktier. Vækstaktier vil stadig være dominerende, men vi vil nok se, at bankerne kommer ind i varmen igen som en af de mere stabile aktiemuligheder, ligesom vi vil se tilstedeværelsen af cykliske aktier.

Alle taler om small/mid cap segmentet, og også fra et investeringsmæssigt synspunkt er det et attraktivt område. Typisk vil mange små selskaber være kendetegnet ved vækst i den første periode, og herefter bliver de mere value baseret i takt med, at de opnår bedre muligheder for at leve op til deres værdiansættelse. Derfor skal man også være opmærksom på, at der er et stort potentiale her.

Unoterede aktier

Hvor er de unoterede aktier i denne sammenhæng? Ja, som altid er unoterede selskaber mere baseret på en matematisk værdiansættelse. Samtidig giver deres manglende prissætning en stor immunitet overfor den rentestigning, vi ser lige nu.

Typisk for unoterede aktier er også, at der er fokus på produktet eller servicen, og under forudsætning af at selskaberne er omhyggeligt udvalgt, repræsenterer de også et stort potentiale for at kunne skaleres og opnå betydelige indtjeninger.

Lige nu og så langt øjet rækker er det især selskaber med et solidt bæredygtigt potentiale, der er interesse for, og det er også dér, vi ser de største vækst- og skaleringsmuligheder. Dem er der mange af i small/medium segmentet.

Læs videre

Hvad sker der investeringsmæssigt i 2021

Hvad sker der investeringsmæssigt i 2021

Af Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST
Januar 2021

En Status på 2020

Det er vanskeligt at skrive noget om 2021 uden at berøre Covid pandemien. Selvom vi i det forgangne år har set aktie- og ejendomsmarkeder stige markant på baggrund af den store likviditet, der bliver stillet til rådighed af verdens centralbanker, er der stadig indikationer på, at investeringer i kapitalapparatet (CAPEX) i danske virksomheder vil øges. Samtidig er tilbagekøb af aktier og ledig kapacitet nu afløst af øget produktion med fokus på bæredygtighed i mange sektorer. Men kan vi forvente, at det fortsætter? Covid og forskellige mutationer holder stadig de fleste lande i et jerngreb af nedlukninger. Vaccinen er her, men det tager noget tid, inden der bliver vaccineret en tilstrækkelig stor del af befolkningen til, at vi kan forvente, at restriktionerne kan blive løsnet.

Forventninger til 2021

Hvordan kan man så forvente, at det kommer til at se ud i 2021? Lad mig komme med mine konklusioner
først:

 • Aktier vil stige igen i 2021, 10-15%
 • Vækstaktier vil fortsat være i fokus
 • Renter forbliver på nuværende niveau
 • Fast ejendom med mindre prisstigninger

Trusler for det finansielle marked i 2021

Deutsche Bank har lavet en analyse af de største trusler for de finansielle markeder i 2021. Ifølge dem er
top-4 følgende:

 • Covid muterer, og den netop udviklede vaccine er ikke virksom
 • Covid vaccine giver alvorlige bivirkninger
 • Ikke nok mennesker bliver vaccineret, og den brede immunitet bliver ikke en realitet
 • Centralbanker ændrer deres nuværende lempelige pengepolitik for hurtigt

I forhold til Corona er der endnu ikke fundet nogen alvorlige bivirkninger fra Covid vaccinen, men både argumentet at mutationer kan give udfordringer samt det, at der ikke vil være nok mennesker, der lader sig vaccinere, er efter min mening meget aktuelle punkter. Centralbankerne derimod har sendt mange penge i omløb gennem deres obligations- og aktieopkøb, og jeg ser derfor ikke nogen potentielle ændringer her. Disse programmer vil fortsat understøtte kapitalmarkederne.

Det skal du være opmærksom på

I de sidste mange år har vækstaktier gjort det bedre end værdiaktier. Skal det skifte i 2021, eller er det fortsat vækstsporet, der fortsætter? Det er efter min mening stadig vækstaktier, der er vejen frem. Det vil sige, at denne verdens Amazon, Ali Baba, Google og Apple vil fortsætte med at være dominerende. Generelt tror jeg faktisk, at den Corona relaterede forbrugsstil, hvor mange produkter købes online, vil fortsætte selv efter en delvis eller fuld oplukning igen. Vores forbrugsmønster er ganske enkelt ændret, og det vil være svært for retail at overleve uden en velfungerende online tilstedeværelse. Det betyder, at det giver rigtig god mening at have fokus på de aktier, som skaber indtjening på baggrund af det ændrede indkøbs- og forbrugsmønster. Transport- og kurervirksomheder og emballageproduktion kunne derfor være interessante investeringsobjekter. I det hele taget er digitaliseringsprocessen interessant og hele omstillingen til det ændrede forbrugsmønster ekstrem vigtig. Kunstig intelligens nytænkning og videreudviklinger kommer til at ændre processer i både produktions- og serviceindustrien.

Likviditeten er fortsat høj, og med obligationer, der giver beskedne eller sågar negative afkast, er aktier det åbenlyse valg. Kina bør indgå i overvejelserne af flere grunde. For det første var det sandsynligvis der, hvor pandemien startede, og derfor er de længere fremme på tidslinjen end Europa og USA. For det andet fordi produktionen kører i højt gear og giver en større økonomisk vækst hurtigere end Europa og USA. At produktionsapparatet kører i et højt gear kan ses i de øgede fragtrater for containere fra Østen til Europa. Dollaren er blevet kontinuerligt svækket gennem de sidste 12 måneder og rammer derigennem danske investorer i amerikanske aktier. Svækkelsen af valutaen gør amerikansk eksport attraktiv, og selskabernes øgede omsætning kan derfor hjælpe investorer.

Investeringsmuligheder

Det er altid vigtigt at have en diversificeret portefølje. Dette gælder i høj grad også i 2021, fordi niveauerne
på de forskellige aktieindeks er så høje. Samtidig er et af de store ord blevet bæredygtighed, når man skal
vælge, hvilke selskaber, der skal investeres i.

I allokeringen til aktier bør både danske og udvalgte internationale navne indgå. Kina og USA er oplagt, men en mindre andel af emerging aktier vil også være fornuftig. Jeg ville også anbefale at se meget på bæredygtighed i de enkelte virksomheder. Den meget større fokus på bæredygtighed tog virkelig fart sidste år og er efter min mening kommet for at blive. Allokation af investeringsmidler til fast ejendom ser jeg som enten direkte investeringer eller igennem en fond. Obligations- og cash-delen er derimod reduceret til et absolut minimum.

Unoterede aktier er et godt og mindre likvidt alternativ til traditionelle aktier. Her er der mulighed for at vælge blandt lovende vækstvirksomheder og finde en investering, der passer godt ind i den øvrige portefølje. Kig på mega.as for at se, hvilke muligheder vi tilbyder netop nu.

Lifeshelter

Lifeshelter

Tilbyder bæredygtige, fleksible og sunde boliger til folk i udviklingslandene. Løsningen er baseret på, at alle får mulighed for et hjem med  en rimelig komfort  til en overkommelig pris.

Problem

Befolkningstilvækst og flugt fra krige og miljøkatastrofer medfører desværre, at alt for mange mennesker især i udviklingslandene står uden tag over hovedet. For flygtninge og fordrevne betyder det et liv i telte eller elendige boliger. Andre er af økonomiske årsager henvist til byernes slumkvarterer med primitive og usunde boliger. Det giver dårlige levevilkår i form af utryghed, sygdomme og begrænsede muligheder for uddannelse. Der er derfor et stort behov for sunde og økonomisk opnåelige boliger for tusindvis af familier.

Løsning

Lifeshelter fremstiller boliger, der er et bæredygtigt alternativ til telte, containere, lerhuse o.l. Udgangspunktet er at levere komfort til en attraktiv pris. Et Lifeshelter er enkelt og hurtigt at sætte op. De buede vægge er fremstillet af ROCKWOOL isoleringspaneler. Bygningerne er forsynet med døre, der kan aflåses og giver personlig sikkerhed. Resten af byggematerialerne findes lokalt, og da den opsættes lokalt, skaber dette jobmuligheder for slutbrugerne. Bygningerne findes i varianter fra 4 til 80m2, der kan udbygges og justeres efter behov. Endelig er et Lifeshelter nemt at afmontere og flytte til et nyt sted.

KONTAKT OS HER

VI VENDER TILBAGE

HURTIGST MULIGT

IOspect

IOspect.

En SaaS virksomhed der udvikler branchespecifikke apps, som hjælper med at forenkle tidskrævende manuelle processer og sikre, at både intern audit og rapportering bliver nemmere og mere præcis.

IOspects hovedprodukt er appen DomuSpect, der hjælper private udlejere og ejendomsadministratorer med at gøre flyttesynet digitalt, så alle dokumenter, billeder og noter er samlet ét sted overskueligt, dokumenteret og papirløst.   

Problem

I Danmark er der lovkrav om både indflytnings- og fraflytnings- rapporter for udlejere. Der er mange manuelle arbejdsgange forbundet med at udarbejde disse rapporter, og det er derfor omstændigt og tidskrævende. Der indgår som regel både noter, billeder, plantegninger og forskellige andre dokumenter, og det kan være svært at få et samlet overblik. Det påvirker derfor ofte kvaliteten af rapporterne, og udlejer og lejer bruger meget lang tid på denne manuelle proces. Ved fejl eller tvivl, kan der derfor opstå twister om aftalens eventuelle mangler eller præcise indhold. Eftersom det foregår manuelt, er der desuden et stort forbrug af papir, som ikke er i tråd med det generelle ønske om at spare på ressourcerne.

Løsning

IOspect har udviklet appen DomuSpect, der er målrettet ejendomsmæglere og udlejere med henblik på digitale flyttesyn. Appen bruges i forbindelse med ind- og udflytning, hvor der skal udføres et lovpligtigt flyttesyn og fører udlejeren gennem en nem og logisk checkliste med mulighed for at indsætte billeder, noter, plantegninger og dokumenter, så alt er samlet ét sted og kan underskrives direkte på iOs og Android enheder. DomuSpects app hjælper med at øge kvaliteten af rapporten. Der sker færre fejl og mangler, og der kan spares både tid og penge på arbejdsprocessen. Alt hvad du behøver, er en tablet/iPad eller en smartphone med appen installeret. Det er enkelt at bruge og baseret på en abonnementsordning.

KONTAKT OS HER

VI VENDER TILBAGE

HURTIGST MULIGT